học phí gia sư

GIA SƯ TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN TỰ DO
2 BUỔI/ TUẦN
1.6 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
2.4 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
3.2 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
4.0 TRIỆU/ THÁNG
GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP
2 BUỔI/ TUẦN
2.0 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
3.0 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
4.0 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
5.0 TRIỆU/ THÁNG
GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP
2 BUỔI/ TUẦN
2.0 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
3.0 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
4.0 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
5.0 TRIỆU/ THÁNG
GIÁO VIÊN TỰ DO
2 BUỔI/ TUẦN
1.6 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
2.4 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
3.2 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
4.0 TRIỆU/ THÁNG
GIA SƯ SINH VIÊN
2 BUỔI/ TUẦN
1.0 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
1.5 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
2.0 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
2.5 TRIỆU/ THÁNG

GIA SƯ TRUNG HỌC CƠ SỞ

GIA SƯ SINH VIÊN
2 BUỔI/ TUẦN
1.2 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
1.8 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
2.4 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
3.0 TRIỆU/ THÁNG
GIÁO VIÊN TỰ DO
2 BUỔI/ TUẦN
2.0 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
3.0 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
4.0 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
5.0 TRIỆU/ THÁNG
GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP
2 BUỔI/ TUẦN
2.4 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
3.6 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
4.8 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
6.0 TRIỆU/ THÁNG

GIA SƯ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRUNG TÂM GIA SƯ KIẾN TẠO

HỌC PHÍ GIA SƯ

TRỞ VỀ TRANG CHỦ LIÊN HỆ NGAY
GIA SƯ SINH VIÊN
2 BUỔI/ TUẦN
1.0 TRIỆU/ THÁNG
3 BUỔI/ TUẦN
1.5 TRIỆU/ THÁNG
4 BUỔI/ TUẦN
2.0 TRIỆU/ THÁNG
5 BUỔI/ TUẦN
2.5 TRIỆU/ THÁNG